Contact Us

  Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir, Borivali(West)

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir

1st Floor, Vastu Deep 1,
Junction of Ashok Nagar & Jayraj Nagar
Borivali (West), Mumbai :400091
Maharashtra, India,

P:022-28997817, 07666784784

E: mumbai.borivaliwest@ssrvm.org

 How to reach

 Admission Enquiry